Volební program

Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Živé město + Živý venkov = ŽIVÝ KRAJ

Olomoucký kraj je dobrým místem k životu, kde se snoubí krásy přírody s kulturním bohatstvím, které dokládá bohatou historii regionu. Proto chceme ŽIVÝ KRAJ, ve kterém se bude dobře žít jak na venkově, tak ve městech. Náš volební program jasně a stručně pojmenovává základní programové priority, díky nimž hodláme dosáhnout našeho cíle – „Živého a životaschopného kraje“, který bude pro své obyvatele tím správným místem k životu.


1. Doprava

„Vámi preferovaný způsob dopravy neopomeneme.“

Naše priority v oblasti dopravní obslužnosti kraje:

 • rozhýbáme výstavbu obchvatů obcí v regionu,
 • podpoříme dopravní dostupnost Šumperska a Jesenicka pokračováním výstavby rychlostní komunikace I/44 z Mohelnice do Šumperka a dále na Jesenicko,
 • nadále budeme podporovat výstavbu bezpečnostních prvků v obcích a městech (chodníky, přechody pro chodce, zpomalovací prvky),
 • spolu se státem urychlíme dokončení sítě dálnic – obchvat Přerova, D35 z Mohelnice na HK, východní tangenta Olomouce,
 • vylepšíme provázanost integrovaného systému kraje,
 • zvýšíme komfort veřejné dopravy zajišťované krajem,
 • zlepšíme dopravu do zaměstnání na příměstských železnicích,
 • zajistíme rychlé železniční spojení do Jeseníku.

2. Životní prostředí, zemědělství, péče o krajinu

„S kvalitou života v regionu souvisí dobré životní prostředí a péče o něj.“

Priority Starostů ProOlomoucký kraj:

 • centrální krajské spalovně odpadů říkáme důrazné NE, je třeba primárně třídit a recyklovat,
 • budeme podporovat „kotlíkové dotace“ a energetické úspory v objektech, které jsou v majetku Olomouckého kraje,
 • vysázíme stromy podél krajských komunikací a budeme pečovat o zeleň v krajině,
 • podpoříme přirozené zadržování vody v krajině a protipovodňová opatření,
 • podpoříme protierozní úpravy a hospodaření v krajině,
 • budeme podporovat regionální produkty,
 • navýšíme finance na Program obnovy venkova a zjednodušíme obcím podmínky čerpání dotací,
 • naší prioritou je také pomoc včelařům, jejichž dotační program chceme finančně posílit.

3. Kultura, památková péče a cestovní ruch

„Nejenom prací je člověk živ, kvalitní život v našem kraji zajistí obyvatelům také bohatá a kvalitní nabídka kulturních akcí, péče o památky a také cílená podpora cestovního ruchu. Náš kraj má nepřeberné množství kulturních památek, o které máme povinnost se dobře starat. Zároveň jsme regionem, kde se odehrává mnoho kulturních akcí nadregionálního či mezinárodního významu.“

Priority Starostů ProOlomoucký kraj:

 • zajistíme podporu pro významné kulturní akce v kraji, ale zároveň chceme podporovat tzv. „malou kulturu“ a spolkový život,
 • dotace na kulturu budeme rozdělovat podle předem daných pravidel,
 • pro profesionální péči o památky obnovíme krajský odbor kultury a památkové péče,
 • zkvalitníme propagaci cestovního ruchu,
 • podpoříme zvýšení úrovně služeb v cestovním ruchu,
 • podpoříme nové formy cestovního ruchu, například agroturistiku nebo zážitkovou gastroturistiku.

4. Školství, volný čas a sport

„Náš kraj má dostatečnou nabídku škol a vzdělávacích zařízení a zároveň zde sídlí univerzita s vynikajícím renomé. Krajský úřad toho musí umět využít, abychom patřili k regionům s vysokou vzdělaností a s tím související nízkou nezaměstnaností.“

„V zdravém těle zdravý duch, platí pro všechny generace, proto budeme prosazovat zavedení samostatného krajského odboru sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit.“

Priority Starostů ProOlomoucký kraj:

 • budeme dál poskytovat stipendia pro technické vzdělávání, včetně učňovských řemeslných oborů (vždyť řemeslo má stále „zlaté dno“),
 • propojíme více výuku na středních školách s praxí ve firmách,
 • zkvalitníme poradenské služby pro žáky základních škol v otázce výběru střední školy,
 • podpoříme projekty na rozšíření vysokorychlostního připojení k internetu i v odlehlých oblastech Ol. kraje,
 • finančně a personálně zajistíme zapojování žáků s handicapem do běžných škol,
 • v rámci volnočasových a sportovních aktivit podpoříme zejména nevýkonnostní sportovní aktivity pro děti, mládež a seniory,
 • ve vrcholovém sportu zajistíme dobré podmínky hlavně pro děti a mládež,
 • chceme propagovat každodenní pohyb a zdravý životní styl.

5. Sociální péče a služby, zdravotnictví

„Naši rodiče si zaslouží naši úctu“.

Olomoucký kraj má různorodou a širokou nabídku zařízení pečujících o naše seniory a další zdravotně či jinak znevýhodněné obyvatele kraje. Chceme vytvářet podmínky, aby tito naši spoluobčané žili v důstojných podmínkách.

Naše priority:

 • krajská sociální zařízení musí být důstojným místem k životu, a proto budeme dbát na kvalitu jejich služeb,
 • podpoříme terénní sociální služby, které jsou obyvatelům nejblíže a nevykořeňují je z jejich domovů,
 • podpoříme zvýšení nabídky denních stacionářů pro seniory a osoby zdravotně a mentálně postižené,
 • zajistíme dostatek praktických i dětských lékařů ve všech částech kraje,
 • budeme usilovat o zjednodušení krajského systému zápisu sociálních služeb,
 • podpoříme dotační programy zaměřené na rodiny s dětmi,
 • zajistíme dlouhodobou stabilitu krajského zdravotnictví,
 • zlepšíme dostupnost záchranné služby i v odlehlých oblastech kraje.

6. Finance, rozpočet a regionální rozvoj

„Náš kraj je mimořádně rozlehlý. Od úrodné Hané přes moravské velehory Jeseníky se dostáváme až na hranici s Polskem. Nikdy proto nebude jednoduché zajistit co nejlepší financování všech potřeb obyvatel kraje, a to nejen v jeho nesporném centru – Olomouci, ale také v odlehlých územích na Javornicku, Němčicku či Konicku. Evropské finanční zdroje nám v tomto období nabízí možnosti zlepšení propojování všech regionů kraje a zároveň nás nutí k lepší vzájemné spolupráci, čehož je třeba využít.“

Priority Starostů ProOlomoucký kraj:

 • postupné snižování zadlužení Olomouckého kraje,
 • prověříme dosavadní hospodaření kraje i jeho organizací a zracionalizujeme fungování krajského úřadu,
 • veřejné služby zajistíme co nejefektivněji vlastními silami nebo dodavatelsky,
 • podáme zákonodárnou iniciativu na posílení daňových příjmů kraje podle spravedlivých kritérií,
 • ve spolupráci se všemi partnery využijeme efektivně evropské dotace,
 • budeme vyváženě podporovat rozvoj všech oblastí kraje,
 • podpoříme vybudování průmyslové zóny v areálu letiště Bochoř u Přerova,
 • budeme nadále podporovat výstavbu cyklostezek pro cesty do zaměstnání, ale i pro rozvoj turistického ruchu,
 • chceme podporovat vzájemnou spolupráci mezi obcemi i spolupráci obcí s městy a s krajem,
 • zajistíme, aby krajský úřad poskytoval svým obyvatelům a obcím odborné poradenské zázemí.

7. Transparentnost a dobrá správa kraje

„Pří řízení kraje a všech jeho organizací chceme být co nejvíce otevření a odpovědní, tak jak to děláme při správě našich měst a obcí. Nabízíme dlouhodobou vizi rozvoje kraje.“

 • transparentní výběrová řízení a kontrola kvality dodaných prací,
 • krajské dotace podle transparentních pravidel na ty jen opravdu potřebné projekty,
 • zavedeme pravidelný dialog mezi krajem, obcemi, podnikateli, školami a neziskovým sektorem.